Veelgestelde vragen


Waarom een ziekteverzuimverzekering?

De overheid stelt u als werkgever verantwoordelijk voor het beperken en adequaat aanpakken van ziekteverzuim van uw werknemers. Zo wordt u geacht extra aandacht te besteden aan preventie en re-integratie. Per 1 januari 2004 bent u als werkgever verplicht om gedurende de eerste twee jaar van ziekte loon door te betalen. Dit betekent dat verzuim vergaande financiële consequenties kan hebben.


Wat kost het een werkgever als een werknemer twee jaar ziek is?

Als werkgever heeft u te maken met veel verantwoordelijkheden op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. U bent wettelijk verplicht om 70% van het salaris van een zieke werknemer 104 weken door te betalen. In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten is zelfs 100% afgesproken (voor het eerste jaar).


Hoe wordt de premie bepaald?

Bij een verzuimverzekering wordt bij de bepaling van de premie onder andere rekening gehouden met het gemiddelde ziekteverzuim in de onderneming in de afgelopen drie jaar en de omvang van het personeelsbestand. Bij een stop-loss dekking wordt de hoogte van de premie tevens bepaald door de hoogte van het eigen behoud en de mogelijke begrenzing van de uitkering. De premie wordt uitgedrukt in een percentage van het verzekerd bedrag oftewel het bruto jaarloon.


Is de premie voor de ziekteverzuimverzekering omlaag te brengen?

Ja. Als werkgever hebt u zeker invloed op de hoogte van de premie voor de ziekteverzuimverzekering. De verzuimgegevens van uw onderneming en de bedrijfstak waarin u actief bent laten verzekeraars meewegen in de hoogte van uw premie. Met het beperken van verzuim in uw onderneming kunt u de premie dus beïnvloeden. Zorg daarom voor een positieve werksfeer en een slagvaardige verzuimaanpak. In sommige bedrijfstakken is er namelijk sprake van bovengemiddeld verzuim. En dat ziet u terug in de premie. Check daarom ook bij het UWV of uw onderneming onder de juiste bedrijfstak staat geregistreerd.


Wat is een conventionele ziekteverzuimverzekering?

De conventionele verzuimverzekering vergoedt het loon dat u als werkgever doorbetaalt aan uw zieke werknemers in de eerste 104 weken. De verzuimverzekering vergoedt in ieder geval het wettelijke minimum van 70%. Een hogere vergoeding is mogelijk wanneer u volgens de CAO, arbeidsovereenkomst of een andere toezegging bij ziekte een hoger percentage van het loon moet doorbetalen. Bovendien kunt u bij veel maatschappijen de werkgeverslasten meeverzekeren.


Wat is een eigen risico?

De conventionele verzuimverzekering kent een eigen risico in werkdagen. Deze verzekering keert pas uit als de eigen risico-termijn verstreken is.


Mogen directeur groot aandeelhouders (dga’s) meeverzekerd worden?

Dit verschilt per maatschappij. Heilbron adviseert u hier graag over.


Wat is een stop-loss verzuimverzekering?

Voor bedrijven met een hogere loonsom (+/- € 1.000.000,-) biedt de Stop-loss verzekering vaak uitkomst. Bij deze verzekering kiest u voor een bedrag waarvoor u zelf het verzuimrisico wilt dragen (eigen behoud). Overstijgt de loondoorbetalingsverplichting dit bedrag, dan vult u Stop-loss verzekering het verschil aan.


Wat is eigen behoud?

Het eigen behoud is het bedrag dat bij een Stop-lossverzekering voor ziekengeld voor rekening van de werkgever blijft. Wanneer het werkelijk uitbetaalde ziekengeld het eigen behoud overschrijdt, dan wordt het verschil vergoed.


Biedt een verzuimverzekering dekking als een zieke werknemer niet meer herstelt?

Is een werknemer langer dan twee jaar ziek? Dan kan hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na die twee jaar hoeft u als werkgever geen loon meer te betalen. Is het al eerder duidelijk dat een werknemer niet meer kan werken, ook niet in de toekomst? Dan kan hij in aanmerking komen voor de Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). De IVA keert uit tot 75 procent van het oude loon. Deze uitkering is in mindering te brengen op het loon dat u moet betalen. Dat resterende loon moet u betalen tot de verplichte twee jaar.


Moet de werkgever loon betalen als het iemand anders schuld is dat een werknemer ziek is?

De persoon die schuld heeft aan de ziekte van uw werknemer is verantwoordelijk voor de kosten die dit met zich meebrengt. U moet er dan wel voor zorgen dat diegene de schade vergoedt. U hoeft dan geen beroep te doen op uw verzuimverzekering, waardoor u een onnodige premieverhoging voorkomt. Sommige verzekeraars bieden gratis rechtsbijstand in de vorm van een verhaalservice.


Een werknemer wordt na twee jaar opnieuw ziek. Moet de werkgever zijn loon dan weer doorbetalen?

Na 104 weken heeft de werknemer geen recht meer op loondoorbetaling bij ziekte. Deze rechten staan in het Burgerlijk Wetboek. Toch zijn er situaties waarin u wel het loon moet doorbetalen. Het recht op hernieuwde loondoorbetaling doet zich met name voor bij een werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Vaak blijven deze werknemers in dienst in andere (passende) werkzaamheden. In dat geval is er sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Als werkgever moet u dan opnieuw het loon bij ziekte door betalen gedurende maximaal 104 weken.

Het aanbieden van andere (passende) werkzaamheden en de wijziging van de arbeidsovereenkomst kan dus gevolgen hebben op uw financiële verplichtingen.

Het is verstandig om u op die belangrijke momenten van passend advies te laten voorzien!


Kan de verzekeraar helpen om een zieke werknemer weer aan het werk te krijgen?

Ja, zowel de verzekeraar als u arbodienst zijn inzetbaar bij ziekteverzuimpreventie en -beheersing. Bepaal in overleg met uw adviseur wat de rol is van de verzekeraar in dit proces:

  • Vergoedt de verzekeraar (deels) de re-integratiekosten?
  • Biedt de verzekeraar een uitgebreid netwerk van (zorg)dienstverleners?
  • Ondersteunt de verzekeraar u met het inrichten van uw verzuimbeleid? Zodat u kunt voldoen aan uw verplichtingen en uw verzuimkosten kunt verlagen?
  • Signaleert de verzekeraar ook zelf problemen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid? Of gaat hij pas aan de slag met re-integratie nadat u erom hebt verzocht?

Tip: laat u ook adviseren bij de keuze van een arbodienst.


Een werknemer is ziek, maar hij wil wel op vakantie. mag dat zomaar?

Een zieke werknemer mag alleen op vakantie in overleg met de werkgever. Daarnaast mag de vakantie zijn genezing niet in de weg staan. Formeel blijft hij ziek. Veel bedrijven hebben hierover voorschriften opgenomen in een ziekteverzuimregeling. Informeer ook uw werknemer hierover. Let op: uw werknemer bouwt in de periode waarin hij ziek is wel vakantiedagen en vakantietoeslag op.


Wat is een collectieve ongevallenverzekering?

Het doel van deze verzekering is het verlenen van een uitkering indien een werknemer van uw bedrijf door een ongeval wordt getroffen. De dekking bestaat uit meerdere rubrieken, waarvan dit de meest gekozen rubrieken zijn:

Rubriek A: keert uit in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval

Rubriek B: keert uit in geval van blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval


Wat is de wet verbetering poortwachter?

Volgens de Wet verbetering poortwachter bent u als werkgever verplicht ervoor te zorgen dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. Als werkgever heeft u een actieve rol bij de re-integratie van uw werknemer. Volgens de Wet verbetering poortwachter is ook uw werknemer verplicht om hieraan mee te werken. Het doel hiervan is om er gezamenlijk voor te zorgen dat uw werknemer zo snel en verantwoord mogelijk weer duurzaam inzetbaar is.


Moet de werkgever loon betalen aan de nabestaanden als een werknemer overlijdt?

Het overlijden van een werknemer is heel aangrijpend, met name als hij een partner en kinderen heeft. De wetgever verplicht werkgevers om minimaal één maand vanaf de dag van overlijden loon uit te keren aan de partner en minderjarige kinderen. In veel cao’s geldt overigens een langere termijn. De uitkering is honderd procent van het loon van de werknemer. De uitkering is maximaal drie maanden vrijgesteld van belasting en premieheffing.

Check of uw verzuimverzekering een dekking biedt voor de wettelijke uitkering als een werknemer overlijdt.


Welke soorten arbopakketten zijn er?

Arbodiensten bieden vaak een verrichtingenpakket of een compleet pakket aan.
Een verrichtingenpakket kent over het algemeen een laag aansluittarief om gebruik te kunnen maken van bijvoorbeeld het online meldsysteem. Voor de verrichtingen die niet zijn opgenomen in dit pakket maakt de arbodienst een factuur op. Een compleet pakket kent een hoger aansluittarief per medewerker, maar geeft dekking voor alle noodzakelijke verrichtingen.